Mervärdesskatt – upplåtelse av torg- och marknadsplatser.

Än en gång har frågan aktualiserats huruvida upplåtelse av torg- och marknadsplatser är mervärdesskattepliktig. Denna gång aktualiseras frågan sedan Ockelbo marknad låtit debitera moms på platshyran. TOMERs styrelse har därför låtit utreda frågan och gör härpå följande bedömning. Eftersom frågan är svårbedömd och något rättsfall inte finns att tillgå väljer vi att först hänvisa till riksskatteverkets rekommendationer i saken

Enligt riksskatteverket finns inga vägledande domar i fallet och först när frågan prövats i domstol kan frågan korrekt besvaras. Riksskatteverket har utfärdat följande rekommendationer.

Tillhandahållande av enbart mark för torg- och marknadsplatser får anses utgöra skattefri upplåtelse av fastighet. För att skatteplikt skall ifrågakomma måste upplåtelsen till huvudsaklig del avse särskilda anordningar, t. ex dyrbarare monter eller andra tjänster. 

Riksskatteverket säger vidare i sin utvecklade skrivning till rekommendationerna. Upplåtelse av enbart mark för torg- och marknadsplatser är således hänförliga till begreppet skattefri upplåtelse av fastighet därför skall någon mervärdesskatt överhuvudtaget inte utgå i dessa situationer. Vidare sägs att om i samband med upplåtelser av torg- och marknadsplatser även tillhandahålls marknadsstånd av enklare beskaffenhet anses även de tillhandahållandena ingå i den skattefria uthyrningen av mark.

RSV tar vidare i sin skrivning upp följande kompletterande bedömningar.

Ovannämnda fall är enligt RSV:s bedömning de mest frekventa. Någon skatteplikt föreligger alltså inte i sådana fall. RSV säger vidare i sin skrivning. Av den nämnda rekommendationen framgår att då fastighetsupplåtelsen endast kan anses utgöra ett underordnat led i annan skattepliktigt tillhandahållande bör hela vederlaget tas upp till beskattning. I övriga fall då varken marken är det huvudsakliga tillhandahållandet eller den utgör ett underordnat led i upplåtelsen av annan tjänst bör en uppdelning av beskattningsunderlaget ske mellan markupplåtelse och andra tjänster.

I andra tjänster anges följande, marknadsföring för arrangemanget i form av t.ex. reklam

I olika medier som tidningar, tidskrifter, radio, TV, tillhandahållande av toaletter, vatten, parkeringsplatser, transporter, artistuppträdande, underhållning, dansbanor, vakter.

Vidare sägs. Det måste framhållas att bedömningen av frågan om skatteplikt för torg- och marknadsplatser inte påverkas av frågan hur entréavgifter till festivalområde beskattas.

Beträffande upplåtelse av försäljningsplats i lokal säger RSV
I detta sammanhang finns även anledning att behandla beskattning av försäljningsplats i lokal. Om t.ex. ett bord i en lokal hyrs ut får en sådan uthyrning anses som uthyrning av fastighet. Den är följaktligen inte skattepliktig.

Vid vårt samtal med handläggande tjänsteman på RSV har vederbörande relaterat till lagen om mervärdesskatt och RSV:s rekommendationsskrivning i saken, vilken delvis ovan relaterats. Vidare säger handläggande tjänsteman på RSV att så länge frågan inte är rättsligt prövad kan ingen uttala sig om vad som gäller utan det är upp till var och en som anordnar en marknad att utifrån de upplysningar skatteverket i sina rekommendationer givit bedöma om de tjänster som tillhandahålls i samband med marknad är den huvudskaliga delen i arrangemanget och upplåtelse av marken så pass underordnad del i arrangemanget att tjänsterna är till övervägande del större än markupplåtelsen så att det hela kan anses hänföras till begreppet skattepliktig omsättning.      

Enligt inhämtade upplysningar från skatteverkets kontor i Gävle dit arrangören av Ockelbo Marknad vänt sig i frågan har de upplyst arrangören om gällande bestämmelser och ovan nämnda rekommendationer. De har inte gjort någon förhandsprövning i saken utan helt lämnat öppet till arrangören att bedöma om hans övriga arrangemang/tjänster runt marknaden är så pass stora att de kan anses ingå i begreppet skattepliktig omsättning.

Efter att ha inhämtat RSV:s synpunkter gör TOMERs styrelse följande bedömning i saken. Våra medlemmar skall självfallet inte drabbas av några kostnader till följd av att en arrangör debiterar mervärdesskatt vilket i sin tur förutsätter att om arrangören bedömer att de tjänster han/hon tillhandahåller i samband med arrangerande av en marknad är mervärdesskattepliktiga och mervärdesskatt debiteras från arrangör så skall våra medlemsföretag även kunna dra ingående mervärdesskatt.

Det i sin tur förutsätter  att arrangören är registrerad för mervärdesskatt, vilket skall framgå av arrangörens faktura till knalleföretaget på vilken arrangörens registreringsnummer för mervärdesskatt skall framgå. Enligt nu gällande regler skall, då debitering görs mellan mervärdesskattepliktiga företag, fakturan även innefatta kundens d.v.s. i det här fallet knallens organisationsnummer. Såsom det sistnämnda nu tillämpas torde det vara tillfyllest att det på fakturan står ”ert vatnr.” och att knallen själv fyller i detsamma. Är dessa kriterier uppfyllda torde knallen utan att tveka kunna dra den ingående mervärdesskatten, så resonerade i alla fall RSV:s handläggare saken. Är knallen ändå tveksam kan han/hon alltid vända sig till sitt skattekontor med en fråga i saken.

TOMERs styrelse