Klicka på länkarna nedan för att öppna det TOMER BLAD du vill läsa!

TOMERBLADET SEPTEMBER 2021

TOMERBLADET JUNI 2021

TOMERBLADET APRIL 2021

Kopparbergs Marknad 2021 

 Till alla berörda parter gällande Kopparbergs marknad 2021 

På grund av den rådande Covid-19 kan tyvärr inte Kopparbergs marknad genomföras då Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening inte kan uppfylla de restriktioner som framgår i SFS nr 2021:8 som bland annat innebär följande: 

  Allmänna bestämmelser för handelsplatser

1 §. Den som bedriver verksamhet på en handelsplats som är öppen för allmänheten, ska
1. begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
3. se till att in- och ut passage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

  • Därför kommer Kopparbergs marknad 2021 att ställas in.
  • De platser som bokats till årets marknad kvarstår till 2022 års marknad.
  • Faktura och platskarta kommer att skickas ut 2022.

 Väl mött till marknaden 2022.

 Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening.  Älvsjö 2021-08-26.

Guido Carinci
Ordförande i TOMER.

Nya deltagarbegränsningar fr.o.m. den 1 juli 2021

Deltagarbegränsningar i begränsningsförordningen från och med den 1 juli 2021 gäller enligt begränsningsförordningen att antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får uppgå till högst.                           
50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus
3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

 Undantag från de fasta deltagarbegränsningarna

För marknader och för stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknanden anläggningar finns fr.o.m. den 1 juni 2021 ingen deltagarbegränsning i begränsningsförordningen. Det finns fr.o.m. den 1 juli 2021 inte heller någon deltagarbegränsning för mässor. Den som bedriver sådan verksamhet ska istället begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet, på marknaden eller på mässan på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Verksamheten ska också utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Observera att om det förekommer allmänna sammankomster, exempelvis teater eller konsert, i en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning omfattas dessa av begränsningsförordningens regler.

Ytterligare bestämmelser om hur verksamheterna ska utformas finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2).

För stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar gäller att varje besökare inom anläggningsområdet ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Förekommer till exempel en konsert inom parkområdet träffas konserten dock av de fasta deltagarbegränsningarna.
Det finns inte något absolut maxtak för antalet deltagare vid marknader och mässor.För marknader inomhus ska maxantalet besökare enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter beräknas så att varje besökare kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
För marknader utomhus och mässor saknas en fastställd disponibel yta per deltagare. Folkhälsomyndigheten har också utfärdat allmänna råd för avstånd mellan försäljarna och avstånd i gångarna. Som anordnare ska man bland annat begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt samt utforma lokaler, områden och utrymmen så att trängsel undviks. Se vidare i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2).
Att begränsningsförordningens fasta deltagarbegränsningar inte gäller betyder inte att ansökan enligt ordningslagen inte krävs. Ordningslagens regler gäller fortfarande.

Polismyndighetens roll

Polismyndigheten tar hänsyn till begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt länsstyrelsens eventuella beslut i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan avslå ansökningar om att anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning om det framgår att sammankomsten eller tillställningen kommer att hållas i strid med deltagarbegränsningarna. Ett sådant avslag kan exempelvis meddelas om det framkommer att gränsen för antalet tillåtna deltagare kommer att överskridas.
Polismyndigheten kan också upplösa en pågående allmän sammankomst eller offentlig tillställning som genomförs i strid med begränsningsförordningen.

 Tabellen är giltig från och med den 1 juli 2021

OBS! Klicka här för att se all information!

Tabellen (se länk ovan) visar antal deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler. Verksamheter Max antal besökare eller deltagare, Reglering, Allmän sammankomst mm.

För mer information om vad som gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar hänvisar Folkhälsomyndigheten till Polisens information 

Fr.o.m 1 juni 2021

Vi har vänt på alla stenar i informationsdjungeln från olika myndigheter och regeringen,vilka inte är lättfattliga för var och en. Regler för marknader fram till september i nuläget

Förändringar kan ske , enligt Tegnell, under resans gång till september.

Marknader kan öppna med krav på smittskyddsåtgärder enligt nedan
Från Folkhälsomyndighetens förordning HFLS-FS 2021:38
Samt Polismyndighetens hemsida

Marknader 
2 a §

Den som ansvarar för att en marknad hålls ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även

1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
2. utforma gångar mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks,
3. erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits,
5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Allmänna råd
Ett sätt att säkerställa att trängsel undviks på en marknad utomhus är att tilldela försäljarna en anvisad plats med ett avstånd om minst 2 meter i sidled och bakåt. I gångarna bör avståndet vara längre än 2 meter.

Allmänna råd till 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 och 2 §§ och 5 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Marknader
Trängsel kan undvikas genom att

1. låta marknaden pågå under flera dagar,
2. informera besökare om att handla ensamma om man inte handlar med personer som har behov av stöd eller barn,
3. anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig, och
4. personer på plats vägleder besökare för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar

 Från Polismyndigheten kommer även följande anvisningar vid ansökan om tillstånd

Ditt ansvar som anordnare

Du som anordnare ska begränsa antalet deltagare vid din allmänna sammankomst eller offentliga tillställning som du anordnar i enlighet med de begränsningar som träffar densamma. Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Det finns inte heller någon deltagarbegränsning för marknader. Den som bedriver sådan verksamhet ska istället begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet eller på marknaden på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt samt utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.  

Folkhälsomyndigheten får också föreskriva om regionala deltagarbegränsningar.

Länsstyrelsen får besluta om begränsningar i enskilda fall.

För marknader utomhus saknas en fastställd disponibel yta per deltagare. Det finns inte heller något absolut maxtak för antalet deltagare. Folkhälsomyndigheten har utfärdat allmänna råd för avstånd mellan försäljarna och avstånd i gångarna.

Att begränsningsförordningens fasta deltagarbegränsningar inte gäller betyder inte att ansökan enligt ordningslagen inte krävs. Ordningslagens regler gäller fortfarande.

Åsele med flera marknader har ställt in 
Tomer uppmanar sina medlemmar att ta kontakt med arrangörer

på era bokade marknader för vidare information om vilka åtgärder som gäller på dessa marknader.
www.tomer.se och lär känna vår förening. 

Stöd Tomer

Genom att swisha valfritt belopp till
Swishnummer 1234689535 eller P-G 19 14 54 - 8
Tag kontakt med kontoret kontor@tomer.se, telefon 08-420 55 293
För firmanamn eller er logga

Tack på förhand - Styrelsen

P.g.a. den rådande situationen med Corona-virusets spridning har Tomer tagit beslut om att ställa in alla fysiska möten som inte är akuta.

Vi finns istället tillgängliga för möten på telefon tills dess att spridningsrisken avtagit i samhället.
Vi hoppas ni förstår och respekterar vårt beslut som syftar till att inte utsätta våra medlemmar och samarbetspartner för onödig risk.
I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer gällande smittöverföring, som att hålla god handhygien, hosta/nysa i armvecket och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Vi ber er också att följa händelseutvecklingen via media och att följa myndigheternas råd och eventuella inskränkningar.
Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar: http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 Skatteverket

Vi har lagt ut information på Skatteverkets hemsida kring anstånd att betala avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Bifogar nedan länken till Skatteverkets hemsida där man hittar mer information.
Längst ner på sidan finns även länkar bland annat till ansökningsblanketter för att söka anstånd.

LÄS MER HÄR!

HAR DU SOM KNALLE VERKLIGEN RÅD ATT INTE VARA MED?

HAR DU SOM KNALLE VERKLIGEN RÅD ATT INTE VARA MED?

  • Vi är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel
  • Vi ska tillsammans förändra vår arbetssituation till det bättre
  • Vi har en knalleförsäkring speciellt för egenföretagare inom den ambulerande handeln.
  • Vi vill agera för ett fritt och seriöst näringsliv, med fritt varusortiment och med fri konkurrens.

TOMER har bland sina medlemmar allt från enskild firma till aktiebolag, medlemsantalet ligger på ca 250 medlemmar

TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerade handeln i många frågor. Det sker i överläggningar med regering, myndigheter och politiker.