Kopparbergs Marknad 2021  

 

 

Till alla berörda parter gällande Kopparbergs marknad 2021.

 

 

På grund av den rådande Covid-19 kan tyvärr inte Kopparbergs marknad genomföras då Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening inte kan uppfylla de restriktioner som framgår i SFS nr 2021:8 som bland annat innebär följande:

 

 Allmänna bestämmelser för handelsplatser

1 §. Den som bedriver verksamhet på en handelsplats som är öppen för allmänheten, ska
1. begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
3. se till att in- och ut passage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

 

Därför kommer Kopparbergs marknad 2021 att ställas in.

 De platser som bokats till årets marknad kvarstår till 2022 års

marknad. Faktura och platskarta kommer att skickas ut 2022.

 Väl mött till marknaden 2022.

 Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening.  Älvsjö 2021-08-26.

Guido Carinci

Ordförande i TOMER.

 

       

 

Nya deltagarbegränsningar fr.o.m. den 1 juli 2021

Deltagarbegränsningar i begränsningsförordningen från och med den 1 juli 2021 gäller enligt begränsningsförordningen att antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får uppgå till högst.                                                                                                                                               

50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus
3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

 

Undantag från de fasta deltagarbegränsningarna


För marknader och för stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknanden anläggningar finns fr.o.m. den 1 juni 2021 ingen deltagarbegränsning i begränsningsförordningen. Det finns fr.o.m. den 1 juli 2021 inte heller någon deltagarbegränsning för mässor. Den som bedriver sådan verksamhet ska istället begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet, på marknaden eller på mässan på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Verksamheten ska också utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.  

Observera att om det förekommer allmänna sammankomster, exempelvis teater eller konsert, i en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning omfattas dessa av begränsningsförordningens regler.

Ytterligare bestämmelser om hur verksamheterna ska utformas finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2).

För stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar gäller att varje besökare inom anläggningsområdet ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Förekommer till exempel en konsert inom parkområdet träffas konserten dock av de fasta deltagarbegränsningarna.
Det finns inte något absolut maxtak för antalet deltagare vid marknader och mässor.För marknader inomhus ska maxantalet besökare enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter beräknas så att varje besökare kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
För marknader utomhus och mässor saknas en fastställd disponibel yta per deltagare. Folkhälsomyndigheten har också utfärdat allmänna råd för avstånd mellan försäljarna och avstånd i gångarna. Som anordnare ska man bland annat begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt samt utforma lokaler, områden och utrymmen så att trängsel undviks. Se vidare i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2).
Att begränsningsförordningens fasta deltagarbegränsningar inte gäller betyder inte att ansökan enligt ordningslagen inte krävs. Ordningslagens regler gäller fortfarande.

 

Polismyndighetens roll


Polismyndigheten tar hänsyn till begränsningsförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt länsstyrelsens eventuella beslut i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan avslå ansökningar om att anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning om det framgår att sammankomsten eller tillställningen kommer att hållas i strid med deltagarbegränsningarna. Ett sådant avslag kan exempelvis meddelas om det framkommer att gränsen för antalet tillåtna deltagare kommer att överskridas.

Polismyndigheten kan också upplösa en pågående allmän sammankomst eller offentlig tillställning som genomförs i strid med begränsningsförordningen.

 

Tabellen är giltig från och med den 1 juli 2021.

Tabell. Visar antal deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler.
Verksamhet
Max antal besökare eller deltagare
Reglering
Allmän sammankomst
Se bestämmelser för arrangemang.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser
1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta. Dock alltid minst 8 och max 50 personer. Begravningar får alltid ha 20 oavsett kvadratmeterberäkning.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang inomhus med anvisade sittplatser
Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 300 personer.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser
1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta. Dock max 600 personer. (motionslopp och liknande tävlingsform 900).
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang utomhus med anvisade sittplatser
Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 3000 personer.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Badhus/badanläggning
1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.*
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Bioföreställning
Se regler för arrangemang.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Butik
1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Demonstration
1800 personer
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Djurpark
1 person per 20 kvadratmeter tillgänglig yta.
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Festlokal för privat fest
50 personer
Begränsningsförordningen.
Annat utrymme eller område inomhus för privat fest (kan t.ex. vara en buss, en båt eller ett tält)
50 personer
Begränsningsförordningen
Fest, privat i hem
Större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Fest, privat i trädgård
Större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Flygplan
Ingen begränsning
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Flygplats
Ingen begränsning
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
Frisör- och skönhetssalong
1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Galleria och köpcentrum
Ingen begränsning i allmänna utrymmen.
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Grundskola, förskola
Ingen begränsning
 
Gym
1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.*
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Gymnasieskola
Ingen begränsning
 
Hotell och vandrarhem
Ingen begränsning
Restauranger och kaféer i lokalerna omfattas av samma bestämmelser som andra restauranger.
Idrottsplats
Ingen begränsning.
Arrangemang på idrottsplatsen omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.
Idrottstävlingar inomhus och utomhus
Se bestämmelser för arrangemang
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Kafé
Ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 8 personer. Utomhus är storleken på sällskap inte begränsad.
Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Kollektivtrafikfordon lokal trafik (buss, båt, tåg)
Ingen begränsning
 
Kollektivtrafikfordon långväga trafik (buss, båt, tåg, linjer över 150 km)
Max hälften av färdmedlets sittplatser.
Begränsningsförordningen.
Konferensanläggning
Ingen begränsning
Arrangemang på konferensanläggningen omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.
Konsertlokal
Se bestämmelser för arrangemang.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd och särskilda begränsningar.
Kollektivtrafikstation
Ingen begränsning
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar.
Kontor
Ingen begränsning. Folkhälsomyndigheten uppmanar till hemarbete för den som kan.
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar.
Lokal för religionsutövning (kyrka, moské, med mera)
Se bestämmelser för arrangemang.
Gudstjänst, bönemöte eller annan sammankomst för religionsutövning omfattas av ordningslagen, begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Marknad och mässor utomhus
Ingen begränsning.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd och särskilda begränsningar.
Marknad inomhus
1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd och särskilda begränsningar.
Motionslopp (utomhus)
900 personer
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Museum och konsthall
1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.*
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Mässor
Ingen begränsning
Begränsningsförordningen och föreskrifter om allmänna råd om särskilda begränsningar.
Nattklubb, diskotek inomhus och utomhus.
Se bestämmelser för arrangemang.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Nöjespark
1 person per 20 kvadratmeter tillgänglig yta.
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Offentliga lokaler (bibliotek med mera)
Ingen begränsning
 
Offentlig tillställning
Se bestämmelser för arrangemang
 
Restaurang
Ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 8 personer. Utomhus är storleken på sällskap inte begränsad.
Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Sportanläggning, idrottshall
1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.*
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar. Arrangemang på sportanläggningen omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.
Sportarena inomhus
Se regler för arrangemang
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Sportarena utomhus
Se regler för arrangemang.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Teaterföreställning inomhus
Se regler för arrangemang.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Teaterföreställning utomhus
Se regler för arrangemang.
Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Temapark
1 person per 20 kvadratmeter tillgänglig yta.
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Universitet, högskola, folkhögskola
Ingen begränsning.
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar.
Varuhus
1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta.
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
Vård- och tandvårdsinrättning
Ingen begränsning
 
Vänthall för kollektivtrafik
Ingen begränsning
 
*Begränsningen gäller inte om alla besökare är på plats i undervisningssyfte.

För mer information om vad som gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar hänvisar Folkhälsomyndigheten till Polisens information.

 

 

Fr.o.m 1 juni 2021.

Vi har vänt på alla stenar i informationsdjungeln från olika myndigheter och regeringen,vilka inte är lättfattliga för var och en. Regler för marknader fram till september i nuläget

Förändringar kan ske , enligt Tegnell, under resans gång till september.

Marknader kan öppna med krav på smittskyddsåtgärder enligt nedan
Från Folkhälsomyndighetens förordning HFLS-FS 2021:38
Samt Polismyndighetens hemsida

Marknader                                                                            

2 a §

Den som ansvarar för att en marknad hålls ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även

1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
2. utforma gångar mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks,
3. erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits,
5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Allmänna råd
Ett sätt att säkerställa att trängsel undviks på en marknad utomhus är att tilldela försäljarna en anvisad plats med ett avstånd om minst 2 meter i sidled och bakåt. I gångarna bör avståndet vara längre än 2 meter.

Allmänna råd till 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 och 2 §§ och 5 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Marknader

Trängsel kan undvikas genom att

1. låta marknaden pågå under flera dagar,
2. informera besökare om att handla ensamma om man inte handlar med personer som har behov av stöd eller barn,
3. anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig, och
4. personer på plats vägleder besökare för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar

 

Från Polismyndigheten kommer även följande anvisningar vid ansökan om tillstånd

Ditt ansvar som anordnare

Du som anordnare ska begränsa antalet deltagare vid din allmänna sammankomst eller offentliga tillställning som du anordnar i enlighet med de begränsningar som träffar densamma. Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten.

Det finns inte heller någon deltagarbegränsning för marknader. Den som bedriver sådan verksamhet ska istället begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet eller på marknaden på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt samt utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.  

Folkhälsomyndigheten får också föreskriva om regionala deltagarbegränsningar.

Länsstyrelsen får besluta om begränsningar i enskilda fall.

För marknader utomhus saknas en fastställd disponibel yta per deltagare. Det finns inte heller något absolut maxtak för antalet deltagare. Folkhälsomyndigheten har utfärdat allmänna råd för avstånd mellan försäljarna och avstånd i gångarna.
Att begränsningsförordningens fasta deltagarbegränsningar inte gäller betyder inte att ansökan enligt ordningslagen inte krävs. Ordningslagens regler gäller fortfarande.

 

 

 

 

 

 

 Åsele med flera marknader har ställt in 

Tomer uppmanar sina medlemmar att ta kontakt med arrangörer

på era bokade marknader för vidare information om vilka åtgärder som gäller på dessa marknader.
www.tomer.se och lär känna vår förening.
 

 

Stöd Tomer

 Genom att swisha valfritt belopp till
Swishnummer 1234689535 eller P-G 19 14 54 - 8
Tag kontakt med kontoret kontor@tomer.se, telefon 08-420 55 293
För firmanamn eller er logga

Tack på förhand - Styrelsen

 

P.g.a. den rådande situationen med Corona-virusets spridning har Tomer tagit beslut om att ställa in alla fysiska möten som inte är akuta.

Vi finns istället tillgängliga för möten på telefon tills dess att spridningsrisken avtagit i samhället.
Vi hoppas ni förstår och respekterar vårt beslut som syftar till att inte utsätta våra medlemmar och samarbetspartner för onödig risk.
I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer gällande smittöverföring, som att hålla god handhygien, hosta/nysa i armvecket och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Vi ber er också att följa händelseutvecklingen via media och att följa myndigheternas råd och eventuella inskränkningar.
Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar: http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

 

 

 

Skatteverket

Vi har lagt ut information på Skatteverkets hemsida kring anstånd att betala avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

Bifogar nedan länken till Skatteverkets hemsida där man hittar mer information. Längst ner på sidan finns även länkar bland annat till ansökningsblanketter för att söka anstånd.

 https://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/inbetalningtillskattekontot/anstandmedskattebetalning.4.69ef368911e1304a62580004910.html 

HAR DU SOM KNALLE VERKLIGEN RÅD ATT INTE VARA MED?

Vi är en företagarförening, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen och rättigheter i samband med torg- och marknadshandel
Vi ska tillsammans förändra vår arbetssituation till det bättre
Vi har en knalleförsäkring speciellt för egenföretagare inom den ambulerande handeln.
Vi vill agera för ett fritt och seriöst näringsliv, med fritt varusortiment och med fri konkurrens.
TOMER har bland sina medlemmar allt från enskild firma till aktiebolag, medlemsantalet ligger på ca 250 medlemmar
TOMER är en representativ förening som företräder den ambulerade handeln i många frågor. Det sker i överläggningar med regering, myndigheter och politiker.