TOMERS MEDLEMSFÖRSÄKRING

 

 

Knalleförsäkringen

www.soderbergpartners.se/tomer/

 

 

Som medlem i TOMER är ni och er verksamhet skyddad genom en medlemsförsäkring, även kallad knalleförsäkring. Försäkringens omfattning är speciellt framtagen, av erfarna knallar genom TOMER i samråd med Söderberg & Partners, för att på bästa sätt ge Sveriges torg- och marknadshandlare ett väl anpassat och prisvärt försäkringsskydd. 

Knalleförsäkringens omfattning beskrivs längre ner på sidan. Vill ni veta mer om försäkringen alternativt utöka skyddet med eventuella tilläggsförsäkringar kan ni kontakta Söderberg & Partners

Knalleförsäkring


Ansvarsförsäkring 

Omfattar skadeståndsansvar för sak- och personskador samt skadestånd till följd av levererad produkt, även kallat produktansvar. Försäkringen hjälper till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Vid dessa fall får medlemmen hjälp med förhandlingar och betalning av eventuellt skadestånd.

Rättsskydd

Ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser.

Kundolycksfall

Omfattar personskada som drabbar kund eller annan besökare genom olycksfall som inträffar inom den yta som medlemmen disponerar.

Rån 

Försäkringen omfattar rån, som sker genom hot eller tillgrepp av våld som innebär ofrånkomlig fara. 

Otursförsäkring vid sakskada tredjemans egendom

Kan lämna ersättning för den självrisk tredjeman drabbas av, med anledning av plötslig oförutsedd händelse som drabbar medlem eller medlems egendom. Exempelvis marknadsställning som blåser in i fordon.

Egendomsförsäkring, skadegörelse marknadsställning

Omfattar skador på marknadsställning med tillhörande utrustning som drabbats av skadegörelse, under uppställning på marknadsområdet.

Knalleförsäkringen gäller endast då medlemsavgiften är betald. 

Tilläggsförsäkringar

Egendom och avbrottsförsäkring – Omfattar brand, inbrott och vattenskador på angett försäkringsställe.

Knalletillägg - Transportförsäkring inkl. transportavbrott 

Kollektiv Olycksfallsförsäkring – Omfattar olycksfall som drabbar anställda under arbetet.

Permanent inredda bilar samt vagnar – Knalletillägg för permanent inredda bilar, texFood Trucks.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga – Ersätter de fasta kostnaderna om försäkrad blir sjuk.

Kyl- och frysförsäkring – Ersätter kyl- och frysvaror vid oförutsedda temperaturförändringar. 

Vid eventuella frågor eller funderingar kring TOMERs medlemsförsäkringar kontakta:

Söderberg & Partners

Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm

Åke E:son Arén, tel: 08-700 51 73, 0709-95 26 33, e-post: ake.aren@soderbergpartners.se

Lotta Arén, tel: 08- 700 51 72, 070-995 26 32, e-post: charlotte.aren@soderbergpartners.se

Växel: 08-700 51 70

 

Våra medlemsförsäkringar är tecknade i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.